การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “คล้ายกว่าที่คิด ใกล้ชิดกว่าที่เห็น: สายสัมพันธ์เชื่อมใจไทย – บังกลาเทศ”

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “คล้ายกว่าที่คิด ใกล้ชิดกว่าที่เห็น: สายสัมพันธ์เชื่อมใจไทย – บังกลาเทศ”

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2565

| 1,340 view

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ

“คล้ายกว่าที่คิด ใกล้ชิดกว่าที่เห็น: สายสัมพันธ์เชื่อมใจไทย – บังกลาเทศ”

(More Alike Than We Might Think:

Unpacking Linkages and Similarities between Thailand and Bangladesh)
ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-บังกลาเทศ

********

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “คล้ายกว่าที่คิด ใกล้ชิดกว่าที่เห็น: สายสัมพันธ์เชื่อมใจไทย-บังกลาเทศ” (More Alike Than We Might Think: Unpacking Linkages and Similarities Between Thailand and Bangladesh) เพื่อฉลอง ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-บังกลาเทศ และส่งเสริมให้สาธารณชนรับทราบถึงความเชื่อมโยงและความคล้ายคลึงกันระหว่างไทยกับบังกลาเทศในแง่มุมต่าง ๆ

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนผู้มีสัญชาติไทยและบังกลาเทศส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยไม่จำกัดอายุและถิ่นพำนัก สามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยวหรือคู่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

          ๑. หัวข้อภาพถ่าย: “คล้ายกว่าที่คิด ใกล้ชิดกว่าที่เห็น: สายสัมพันธ์เชื่อมใจไทย-บังกลาเทศ”      (More Alike Than We Might Think: Unpacking Linkages and Similarities between Thailand and Bangladesh)

              ๑.๑ ผู้สนใจต้องส่งภาพถ่าย ๒ ภาพ โดยภาพหนึ่งถ่ายในไทยและอีกภาพหนึ่งถ่ายในบังกลาเทศที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงหรือความคล้ายคลึงกันระหว่างสองชาติผ่านแง่มุมเดียวกัน อาทิ อาหาร ยานพาหนะ สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เทศกาลและประเพณีท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น หากเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับปีใหม่ท้องถิ่น ก็อาจเป็นภาพเทศกาล “สงกรานต์” ของไทยกับเทศกาล “Pohela Baishakh” ของบังกลาเทศ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตาม
ปฏิทินเบงกาลีและตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายนเช่นกัน หรือภาพถ่ายรถสามล้อเครื่อง “ตุ๊ก ตุ๊ก” ของไทยและ “CNG Baby Taxi” ของบังกลาเทศ หรือภาพถ่ายการใช้ “ผ้าขาวม้า” แบบวิถีไทย และ “Gamcha” ในแบบของชาวบังกลาเทศ เป็นต้น

              ๑.๒ ภาพถ่ายทั้ง ๒ ภาพอาจเป็นผลงานของบุคคลเดียวกันหรือเป็นผลงานของผู้ถ่าย ๒ คนที่ส่งผลงานร่วมกันก็ได้

              ๑.๓ โปรดตั้งชื่อภาพทั้ง ๒ ภาพเป็นภาษาอังกฤษ และเขียนคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน ๑๐ บรรทัดที่อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองภาพหรือมุมมองของผู้ส่งผลงานต่อสิ่งที่อยู่ในภาพถ่าย

              ๑.๔ ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันระหว่างวิถีชีวิตไทยกับบังกลาเทศ ได้จากชุดบทความ “Thailand in 50 Tales” ที่เผยแพร่ทาง
เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันพฤหัสบดี

          ๒. ขนาดและรูปแบบของภาพถ่าย

               ๒.๑ โปรดส่งภาพถ่ายสีที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๔ ล้านเมกะพิกเซล ในรูปแบบ JPG เท่านั้น พร้อมทั้งระบุชื่อ – นามสกุลของผู้ถ่ายภาพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเกิด อาชีพ อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถ่ายภาพ มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]

               ๒.๒ โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ชื่อเจ้าของผลงานและชื่อภาพถ่าย เช่น Adisorn_Songkran Happiness และ Tanvir_Joy of Pohela Baishakh

          ๓.  ระยะเวลาการประกวด

               ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. เวลาประเทศไทย) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเฟซบุ๊ก “Royal Thai Embassy, Dhaka, Bangladesh – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา” หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]

          ๔.  การตัดสิน

               ๔.๑ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาภาพถ่ายที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด และคัดเลือกภาพถ่าย ที่เข้าเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จำนวน ๓๐ ภาพ (๑๕ คู่ภาพ) เพื่อเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ รวมถึงจัดแสดงในงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลอง ๕๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-บังกลาเทศ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (รอยืนยัน)

              ๔.๒ ประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ และจัดพิธีมอบรางวัลในงานเลี้ยงรับรองในโอกาส ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-บังกลาเทศ

              ๔.๓ การคัดเลือกภาพถ่ายตามข้อ ๔.๑ อยู่ในดุลยพินิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และการตัดสินของสถานเอกอัครราชทูตฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

          ๕. รางวัล

              (๑) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท และประกาศนียบัตร
              (๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท และประกาศนียบัตร
              (๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท และประกาศนียบัตร
              (๔) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ ๓๐ ภาพสุดท้ายจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ