การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2566

| 898 view
ตามที่ กกต.ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ขอเรียนพี่น้องชาวไทยที่พำนักในบังกลาเทศ 🇧🇩 และภูฏาน 🇧🇹 ดังนี้
📲 การลงทะเบียน 📲
1️⃣ ท่านสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout
2️⃣ เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนออนไลน์ ได้แก่ (1) บัตรประจำตัวประชาชน และ (2) หนังสือเดินทางที่มีอายุ
3️⃣ ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งที่ผ่าน ๆ มา หากต้องการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ❗️ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้ง❗️
4️⃣ คำแนะนำ
✅ ควรใช้ safari browser ในการกรอกข้อมูลแทน google chrome
✅ กดเลือกวิธีการลงคะแนน 🟢 แบบคูหา (ณ สถานทูต/สถานกงสุล)
❌ไม่ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ข้อ 5)
➖➖ ➖➖ ➖➖ ➖➖
🖍️การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
1️⃣ คนไทยในบังกลาเทศ 🇧🇩 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดคูหาลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ อาคารที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เลขที่ 18 & 20 ถนน Madani Avenue, Baridhara กรุงธากา
2️⃣ คนไทยในภูฏาน 🇧🇹สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดคูหาลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู ที่ Singye Building ชั้น 4 Gonor Lam (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนประถมศึกษา Jigme Losel) กรุงทิมพู
 
S__9306336
 
S__9306337
 
S__9306339
 
S__9306333
S__9306335

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ