นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ได้เดินทางไปค่ายผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาหมายเลข 9 (Camp 9) เขต Cox’s Bazar

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ได้เดินทางไปค่ายผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาหมายเลข 9 (Camp 9) เขต Cox’s Bazar

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2565

| 1,044 view
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ได้เดินทางไปค่ายผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาหมายเลข 9 (Camp 9) เขต Cox’s Bazar เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดหน้าดินโครงการซ่อมแซมศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะครูประจำศูนย์การเรียนรู้ในค่ายผู้พลัดถิ่นดังกล่าว ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อปี 2564 โดยมีนาย Sheldon Yett ผู้แทน UNICEF ประจำบังกลาเทศ (UNICEF Country Representative) และคณะเข้าร่วมในพิธี
รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 4.3 ล้านตากา (ประมาณ 1.66 ล้านบาท) ให้โครงการข้างต้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมความเท่าเทียม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และศักยภาพในการพึ่งพาตนเองให้แก่เด็กและเยาวชนชาวโรฮีนจาในค่ายผู้พลัดถิ่น โดยร่วมมือกับ UNICEF ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อบรรเทาปัญหาผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาที่หลั่งไหลเข้ามาในบังกลาเทศตั้งแต่ปี 2560 และปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 1.1 ล้านคน โดยได้ดำเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น IOM WFP ICRC และ UNHCR
อนึ่ง เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาย Shah Rezwan Hayat, Commissioner of the Office of the Refugee Relief and Repatriation Commissioner เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการค่ายผู้พลัดถิ่นฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ