เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 19

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 19

20 ส.ค. 2564

292 view

📣ประกาศสำหรับคนไทยในบังกลาเทศ

สถานทูตไทยในบังกลาเทศอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ ๑๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสายการบิน Biman Bangladesh Airlines เที่ยวบินที่ BG4088 ออกจากกรุงธากาเวลา ๑๔.๔๕ น. ถึงไทยเวลา ๑๗.๑๕ น.

⭐️ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยต้องจองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พักกักตัวเอง (AQ) ⭐️

๑. ผู้มีสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบการออก COE Online ได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. (เวลาบังกลาเทศ)***


❌ ท่านที่เคยตรวจหาเชื้อในบังกลาเทศและได้ผล COVID-19 ที่เป็นบวก ต้องกรอกในช่อง “ข้อมูลเพิ่มเติม” ด้วยว่าเคยตรวจได้ผลบวก เมื่อวันที่.... ทั้งนี้ ผู้ที่เคยตรวจได้ผลบวกในบังกลาเทศ ทางจะเดินทางไปต่างประเทศ ทางการบังกลาเทศกำหนดต้องไปตรวจหาเชื้อก่อนการเดินทางที่ Bangladesh Army Stadium เท่านั้น ซึ่งผู้เดินทางต้องไปติดต่อดำเนินการเอง ไม่สามารถจองนัดหมายให้ก่อนได้ https://goo.gl/maps/LioKBzLamJTSQZcC6 ทั้งนี้ผู้เดินทางต้องทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ❌

⚠️ขอย้ำว่า ในขั้นตอนโหลดหน้าหนังสือเดินทาง โปรดโหลดหน้าวีซ่า/หน้าการอนุญาตพำนักในบังกลาเทศมาด้วย และให้กรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน และเป็นความจริง โดยเฉพาะการสะกดชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากข้อมูลที่กรอกจะไปปรากฏในใบรับรองการเดินทางของท่าน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อได้จริง ซึ่งจะเป็นช่องทางของสถานทูตฯ ในการติดต่อกลับไปยังผู้ประสงค์เดินทาง รวมถึงการยืนยันผลตรวจ COVID-19 RT-PCR ด้วย (การแสดงผลตรวจ COVID-19 เป็นไปตามที่รัฐบาลบังกลาเทศกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้า/ออกต้องแสดงผลที่เป็นลบ) ⚠️

๒. การลงทะเบียนเป็นการยอมรับว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางได้ทุกวันตามที่สถานทูตฯ จัดเตรียมเที่ยวบินพิเศษ
(ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาได้ ตามความจำเป็น) และยอมรับการกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ณ ที่พัก AQ ที่ผู้เดินทางจองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงยอมรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งก่อนและหลังการเดินทาง
๓. คนไทยในบังกลาเทศที่ประสงค์จะเดินทางกลับที่สังกัด บริษัทอิตาเลียนไทย บริษัทซีพี และบริษัทอื่น ๆ เมื่อลงทะเบียนแล้ว ต้องสามารถเดินทางได้จริง (โปรดขอความเห็นชอบจากบริษัทก่อนการลงทะเบียน)

๔. สถานทูตฯ จะประกาศยืนยันรายละเอียดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อม และขั้นตอนที่ผู้ประสงค์เดินทางต้องดำเนินการต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางสายด่วนสถานทูตฯ ที่หมายเลข ๐๑๗๐๙๖๔๐๘๐๘

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ