เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 20

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 20

13 ก.ย. 2564

314 view

📣ประกาศสำหรับคนไทยในบังกลาเทศ

สถานทูตไทยในบังกลาเทศอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเที่ยวบิน รอบที่ ๒๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสายการบิน Biman Bangladesh Airlines รอยืนยันเวลาเที่ยวบินออก

⭐️ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยต้องจองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พักกักตัวเอง (AQ) ⭐️

๑. ผู้มีสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบการออก COE Online ได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. (เวลาบังกลาเทศ)***


❌ ท่านที่เคยตรวจหาเชื้อในบังกลาเทศและได้ผล COVID-19 ที่เป็นบวก ต้องกรอกในช่อง “ข้อมูลเพิ่มเติม” ด้วยว่าเคยตรวจได้ผลบวก เมื่อวันที่.... ทั้งนี้ ผู้ที่เคยตรวจได้ผลบวกในบังกลาเทศ ทางจะเดินทางไปต่างประเทศ ทางการบังกลาเทศกำหนดต้องไปตรวจหาเชื้อก่อนการเดินทางที่ Bangladesh Army Stadium เท่านั้น ซึ่งผู้เดินทางต้องไปติดต่อดำเนินการเอง ไม่สามารถจองนัดหมายให้ก่อนได้ https://goo.gl/maps/LioKBzLamJTSQZcC6 ทั้งนี้ผู้เดินทางต้องทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ❌

⚠️ขอย้ำว่า ในขั้นตอนโหลดหน้าหนังสือเดินทาง โปรดโหลดหน้าวีซ่า/หน้าการอนุญาตพำนักในบังกลาเทศมาด้วย และให้กรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน และเป็นความจริง โดยเฉพาะการสะกดชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากข้อมูลที่กรอกจะไปปรากฏในใบรับรองการเดินทางของท่าน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อได้จริง ซึ่งจะเป็นช่องทางของสถานทูตฯ ในการติดต่อกลับไปยังผู้ประสงค์เดินทาง รวมถึงการยืนยันผลตรวจ COVID-19 RT-PCR ด้วย (การแสดงผลตรวจ COVID-19 เป็นไปตามที่รัฐบาลบังกลาเทศกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้า/ออกต้องแสดงผลที่เป็นลบ) ⚠️
***การตรวจหาเชื้อนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่สถานทูตฯ จะสามารถสนับสนุนค่าตรวจหาเชื้อโควิดให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางกลับกับเที่ยวบินที่สถานทูตจัด เนื่องจากสิ้นสุดปีงบประมาณ การเดินทางกับเที่ยวบินเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ผู้เดินทางต้องดำเนินการตรวจโควิด ณ ศูนย์ที่รัฐบาลบังกลาเทศกำหนดสำหรับการเดินทางไป ตปท.***

๒. การลงทะเบียนเป็นการยอมรับว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางได้ทุกวันตามที่สถานทูตฯ จัดเตรียมเที่ยวบินพิเศษ
(ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาได้ ตามความจำเป็น) และยอมรับการกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ณ ที่พัก AQ ที่ผู้เดินทางจองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงยอมรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งก่อนและหลังการเดินทาง
๓. คนไทยในบังกลาเทศที่ประสงค์จะเดินทางกลับที่สังกัด บริษัทอิตาเลียนไทย บริษัทซีพี และบริษัทอื่น ๆ เมื่อลงทะเบียนแล้ว ต้องสามารถเดินทางได้จริง (โปรดขอความเห็นชอบจากบริษัทก่อนการลงทะเบียน)

๔. สถานทูตฯ จะประกาศยืนยันรายละเอียดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อม และขั้นตอนที่ผู้ประสงค์เดินทางต้องดำเนินการต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางสายด่วนสถานทูตฯ ที่หมายเลข ๐๑๗๐๙๖๔๐๘๐๘

ข้อมูลเพิมเติมที่พักกักตัว (AQ)
รายชื่อ AQ ล่าสุด สถานะ ณ วันที่ 5 ก.ค. 2564
https://bit.ly/3556nel
ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ AQ ที่ตั้งอยู่ใน กทม.และปริมลฑล จ.ชลบุรี และ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น

ช่องทางการจองที่ได้รับอนุญาต (Authorized Platform) 5 ช่องทาง
(1) จองกับโรงแรมโดยตรง
(2) จองผ่านเว็บไซต์ https://asqthailand.com/
(3) https://asq.locanation.com/
(4) https://asq.ascendtravel.com/
(5) https://www.agoda.com/quarantineth
หลักฐานยืนยันการจอง AQ จะต้องมีการระบุว่าเป็นการจองแบบ AQ Package (รวมค่ารถรับส่ง ค่าอาหาร 3 มื้อ และค่าตรวจโควิด 2 ครั้ง) และระบุวันเข้าพักตามมาตรการด้านสาธารณสุข

ขอย้ำว่า
ผู้ที่ overstayed เกิน 30 วัน เมื่อนับถึงวันเดินทาง ต้องดำเนินการชำระค่าปรับรายวันและยื่นขอ exit visa จาก ตม. ให้เรียบร้อย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ