เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเลขาธิการบิมสเทค

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเลขาธิการบิมสเทค

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2565

| 534 view

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Tenzin Lekphell เลขาธิการบิมสเทค และผู้อำนวยการประจำสำนักงานเลขาธิการที่เป็นผู้แทนจากประเทศสมาชิกที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่ไทยรับหน้าที่ประธานความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) โดยกล่าวว่าในช่วงที่ไทยเป็นประธานบิมสเทคจะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนบิมสเทคให้เป็นภูมิภาคที่มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน และเปิดกว้างสู่โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ หรือ “โปรบิมสเทค” ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสุดยอดบิมสเทค ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว ไทยยินดีนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลในภูมิภาค

 

บิมสเทคก่อตั้งเมื่อปี 2540 มีสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา และอินเดีย สำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงธากา ไทยจะรับหน้าที่ประธานบิมสเทคต่อจากศรีลังกาภายหลังการประชุมสุดยอดบิมสเทคครั้งที่ 5 จนถึงการประชุมสุดยอดบิมสเทคครั้งถัดไป ซึ่งตามกฎบัตรจะต้องจัดทุก 2 ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ