visa คืออะไรครับ คนไทยต้องใช้หรือไม่ครับ

visa คืออะไรครับ คนไทยต้องใช้หรือไม่ครับ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,451 view

เวลาที่จะเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือ 

(1) หนังสือเดินทาง 
(2) visa เข้าประเทศนั้นในหนังสือเดินทาง 
(3) ตั๋วเครื่องบิน 
(4) เงินสำหรับใช้จ่าย เป็นเงินสกุลท้องถิ่นหรือเงินสกุลหลักที่ประเทศนั้นๆ ยอมรับค่ะ 

สรุปอย่างง่ายๆ  visa คือการขออนุญาตเข้าประเทศอื่นค่ะ  คนไทยต้องมี visa ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆ ค่ะ