วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,865 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา

18 & 20, Madani Avenue, Baridhara, Dhaka-1212 Bangladesh
โทรศัพท์: +880-2 58813260, +880-2 222264277, +880-2 222264279, +880-2 222264281
โทรสาร: (880 2) 985 4280
อีเมล: [email protected]  สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่ากรุณาติดต่อ [email protected]
โทรศัพท์สายด่วนคนไทย (+๘๘๐ ๑๗) ๐๙๖๔ ๐๘๐๘ (สำหรับกรณีตกทุกข์หรือหนังสือเดินทางสูญหาย)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า (+880 18) 8220 8943
เฟซบุ๊ก: RoyalThaiEmbassyDhaka