สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา

18 & 20, Madani Avenue, Baridhara, Dhaka-1212 Bangladesh
โทรศัพท์: (880 2) 5881 3260-1, 5881 2795
โทรสาร: (880 2) 985 4280
อีเมล: thaidac@mfa.go.th 
โทรศัพท์สายด่วนคนไทย (+๘๘๐ ๑๗) ๐๙๖๔ ๐๘๐๘ (สำหรับกรณีตกทุกข์หรือหนังสือเดินทางสูญหาย)
เฟซบุ๊ก: RoyalThaiEmbassyDhaka