สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา

18 & 20, Madani Avenue, Baridhara, Dhaka-1212 Bangladesh
โทรศัพท์: +880-2 58813260, +880-2 222264277, +880-2 222264279, +880-2 222264281
โทรสาร: (880 2) 985 4280
อีเมล: thaiembassy.dac@mfa.go.th  สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่ากรุณาติดต่อ visa.dac@mfa.go.th
โทรศัพท์สายด่วนคนไทย (+๘๘๐ ๑๗) ๐๙๖๔ ๐๘๐๘ (สำหรับกรณีตกทุกข์หรือหนังสือเดินทางสูญหาย)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า (+880 18) 8220 8943
เฟซบุ๊ก: RoyalThaiEmbassyDhaka