1. นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ

       เอกอัครราชทูต

2. นายพนม ทองประยูร

    อัครราชทูตที่ปรึกษา

3. นางเดือนสิบ ปัทมะสุนทร คัลเลน

          ที่ปรึกษา

4. นางสาวกุสุมา สารีบุญฤทธิ์

          เลขานุการโท

5. นางสาวบุศรา แสดงฤทธิ์

          เลขานุการตรี