ประกาศ

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทยรอบที่ 12

12 ม.ค. 2564

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทยรอบที่ 11

1 ธ.ค. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทย รอบที่ 10

8 พ.ย. 2563

การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ผ่านด่านทางอากาศ) สำหรับผู้มีสัญชาติไทย

8 พ.ย. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย

18 ต.ค. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย

8 ต.ค. 2563

ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล

18 ก.ย. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย ในวันที่ 29 กันยายน 2563

18 ก.ย. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

17 พ.ค. 2563