การเยี่ยมเกษตรกรในโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ เขต Madhupur และ Tangail

การเยี่ยมเกษตรกรในโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ เขต Madhupur และ Tangail

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 84 view
การเยี่ยมเกษตรกรในโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ เขต Madhupur และ Tangail
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางไปเขต Madhupur และ Tangail เพื่อเยี่ยมเกษตรกร 4 ราย ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และติดตามความคืบหน้าของโครงการในการเป็นต้นแบบของวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รอบข้าง
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตได้รับทราบข้อมูลจากเกษตรกรทั้ง 4 ราย เกี่ยวกับความคืบหน้าและปัญหาในการดำเนินโครงการ และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เกษตรกร รวมทั้งได้เยี่ยมชมชุมชนใกล้เคียง
โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก Bangladesh Agricultural Development Corporation ในการคัดเลือกเกษตรกรและสนับสนุนโครงการเพื่อทดลองทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญแก่การจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรองรับการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เช่น การขุดบ่อปลา การปลูกไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ และการสร้างที่พักอาศัย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ