การลงทะบียนคนไทย

การลงทะเบียนคนไทย (สอท. Upload ข้อมูล)