อัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล

อัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล (สอท. Upload ข้อมูล)