ไทยมอบเงิน ๑ ล้านบาทให้โครงการอาหารโลก (World Food Programme - WFP) สำนักงานบังกลาเทศ

ไทยมอบเงิน ๑ ล้านบาทให้โครงการอาหารโลก (World Food Programme - WFP) สำนักงานบังกลาเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2566

| 703 view

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบเงินจำนวน ๑ ล้านบาท (๓,๐๘๕,๔๖๗.๔๕ ตากา) หรือประมาณ ๒๘,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐแก่นาย Domenico Scalpelli ผู้แทนและผู้อำนวยการโครงการอาหารโลก (World Food Programme - WFP) สำนักงานบังกลาเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอาหารให้ผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาที่พำนักในบังกลาเทศ ทั้งนี้ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทยครั้งนี้ จะสามารถจัดสรรอาหารให้แก่ผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาได้จำนวน ๓,๕๐๐ คนเป็นระยะเวลา ๑ เดือน

ในการนี้ ผู้อำนวยการ WFP บังกลาเทศได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมบทบาทของไทยที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาในบังกลาเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ และนับเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศแรกที่ริเริ่มให้ความช่วยเหลือผ่าน WFP เพื่อบรรเทาวิกฤตด้านการขาดแคลนอาหารของผู้พลัดถิ่นฯ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ประสบในขณะนี้

อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยือนค่ายผู้พลัดถิ่นฯ หมายเลข ๔ ที่เขต Cox’s Bazar เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนย์แจกจ่ายอาหารและการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ผู้พลัดถิ่นฯ ของ WFP โดยผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านการบรรเทาและส่งกลับผู้ลี้ภัย (Refugee Relief And Repatriation Commissioner – RRRC) และเจ้าหน้าที่ WFP บังกลาเทศได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ